تغییر زبان

آخرین لیست قیمت محصولات شرکت زیورآلات ایران:

ردیف شرح کالا قیمت هر کیلو دانه قیمت هر بند تسبیح
سایز کد (تومان) (تومان)
۱ ۶ گرد ریشه                      –                     ۱,۰۰۰
۲ زنجیری                      –                    ۱,۲۰۰
۳ ۸ گرد ریشه                      –                    ۱,۲۰۰
۴ زنجیری                      –                     ۱,۴۰۰
۵ ۱۰ گرد ریشه                      –                       ۹۰۰
۶ زنجیری                      –                     ۱,۱۰۰
۷ سلطنتی                      –                    ۱,۳۰۰
۸ ۱۲ گرد ریشه                      –                    ۱,۸۰۰
۹ زنجیری                      –                     ۲,۰۰۰
۱۰ سلطنتی                      –                    ۲,۲۰۰
۱۱ ۱۴ گرد ریشه                      –                   ۲,۳۰۰
۱۲ زنجیری                      –                   ۲,۵۰۰
۱۳ ترکی ریشه                      –                   ۲,۶۰۰
۱۴ زنجیری                      –                   ۲,۸۰۰
۱۵ ۱۳ کشیده ریشه                      –                    ۱,۵۰۰
۱۶ زنجیری                      –                    ۱,۷۰۰
۱۷ سلطنتی                      –                    ۱,۹۰۰
۱۸ ۱۵ کشیده ریشه                      –                   ۲,۳۰۰
۱۹ زنجیری                      –                   ۲,۵۰۰
۲۰ ۲۱ کشیده ریشه                      –                   ۳,۸۰۰
۲۱ استوانه ریشه                      –                     ۱,۱۰۰
۲۲ زنجیری                      –                    ۱,۳۰۰