تغییر زبان

آخرین لیست قیمت محصولات شرکت زیورآلات ایران:

لیست قیمت هر بند تسبیح شرکت زیورآلات ایران
ردیف شرح کالا مبلغ واحد
سایز کد (تومان)
۱ ۶ گرد ریشه ۱۰۰۰
۲ زنجیری ۱۲۰۰
۳ ۸ گرد ریشه ۱۲۰۰
۴ زنجیری ۱۴۰۰
۵ ام البنین ۲۰۰۰
۶ ۱۰ گرد ( ۳۳ دانه) ریشه ۱۰۰۰
۷ زنجیری ۱۲۰۰
۸ سلطنتی ۱۴۰۰
۹ ۱۰ گرد ( ۳۳ دانه) نقشدار، آبرنگی ریشه ۱۵۰۰
۱۰ زنجیری ۱۷۰۰
۱۱ ام البنین ۲۰۰۰
۱۲ ۱۰ گرد( ۱۰۰ دانه) ریشه ۲۳۰۰
۱۳ زنجیری ۲۵۰۰
۱۴ ام البنین ۳۰۰۰
۱۵ ۱۲ گرد ریشه ۱۸۰۰
۱۶ زنجیری ۲۰۰۰
۱۷ سلطنتی ۲۲۰۰
۱۸ ۱۴ گرد ریشه ۲۳۰۰
۱۹ زنجیری ۲۵۰۰
۲۰ ۱۴ گرد نقشدار ریشه ۲۷۰۰
۲۱ زنجیری ۲۹۰۰
۲۲ ام البنین ۳۲۰۰
۲۳ ترکی ریشه ۲۶۰۰
۲۴ زنجیری ۲۸۰۰
۲۵ ۱۳ کشیده ریشه ۱۵۰۰
۲۶ زنجیری ۱۷۰۰
۲۷ سلطنتی ۱۹۰۰
۲۸ ۱۵ کشیده ریشه ۲۳۰۰
۲۹ زنجیری ۲۵۰۰
۳۰ ۲۱ کشیده ریشه ۳۸۰۰
۳۱ استوانه ریشه ۱۲۰۰
۳۲ زنجیری ۱۴۰۰

لیست قیمت کیلویی دانه های رزینی تسبیح
ردیف سایز قیمت هر کیلو
(تومان)
۱ ترکی – گرد ۱۴ – کشیده ۱۵ – کشیده ۲۱ ۲۴۰۰۰
۲ گرد ۱۹ ۲۸۰۰۰
۳ استوانه – گرد ۸ – گرد ۱۰ ۳۰۰۰۰
۴ گرد ۱۲ – کشیده ۱۳ ۳۲۰۰۰
۵ گرد ۶ ۳۷۰۰۰
۶ گرد ۵ ۴۲۰۰۰
بابت مواد اولیه سفید هر کیلو ۲۰۰۰ تومان اضافه می گردد.
بابت طرح نقشدار هر کیلو ۱۵۰۰ تومان اضافه می گردد.