تغییر زبان

تسبیح

تَسبیح مجموعه‌ای از مهره‌هایی گِرد از گل پخته یا سنگ‌های رنگین است که به رشته می‌کشند تا بدان شمار سبحان‌گویی و دیگر ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد.

تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، فیروزه، عقیق و خُماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند.

مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد. به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند.

به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.

گرد ۱۰

زنجیری

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

نخی

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

گرد ۶

زنجیری

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

نخی

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

استوانه

زنجیری

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

نخی

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

گرد ۸

زنجیری

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰

نخی

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قهوه ای
تعداد دانه: ۱۰۰

تسبیح

رنگ: قرمز
تعداد دانه: ۳۳

تسبیح

رنگ: کرمی
تعداد دانه: ۱۰۰